Betingelser

Betingelser for mobilabonnement hos LEASY.

Version 2.1 pr. den 11-06-2019 - alle kunder der er oprettet før den 01-08-2010, kan få oplyst betingelserne ved vores kundeservice på telefonnummer 70 70 24 24.

Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen af LEASY mobil, Companymobile A/S, København, CVR 40 07 52 91, herefter i aftalen benævnt L'EASY.
Companymobile A/S er binavn til TDC A/S

1. Generelt


1.1 udbyderen, fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni formidles af udbyderen. Dette leveres via et GSM 900/1800-net eller UMTS-net. Disse vilkår for aftaler om mobilabonnement, der udbydes af udbyderen, kan til enhver tid findes på internettet på http://mobil.leasy.dk.

1.2 Mobilaftalen hos udbyderen giver kunden adgang til følgende: foretage og modtage samtaler til slutbrugere på fastnettet og mobilnettet i Danmark, sende sms og mms til såvel danske som udenlandske mobilnumre fra Danmark og sende og modtage data i Danmark. udbyderen anser ikke Grønland samt Færøerne som en del af mobilnettet eller fastnettet i Danmark. Brug af mobilaftalens tjenester forudsætter, at kunden selv er i besiddelse af nødvendigt teleudstyr, eksempelvis en mobiltelefon.

1.3. udbyderen forbeholder sig ret til uden varsel at lukke numre, der er under mistanke for ikke at blive benyttet som abonnement til personligt brug, men bevidst er tegnet med henblik på at generere øget trafik til andre danske mobilnet end TDC's. Enhver udgift for udbyderen forbundet med misbruget vil blive rettet mod kunden med krav om erstatning og vil i enhver henseende medføre politianmeldelse.

1.4. Kunden har mulighed for at anvende tjenesten Udlandstelefoni, som bl.a. giver mulighed for at foretage opkald til udenlandske numre og foretage opkald i udlandet.

1.5. udbyderen kræver, at kunden har fast bopæl og fakturaadresse i Danmark.

1.6. Mobilnumre hos udbyderen, der ikke har haft aktivitet i 6 måneder, forbeholder vi os retten til at opsige. Dog vil der blive sendt en påmindelse pr. mail 14 dage, inden udbyderen opsiger nummeret. Hvis nummeret ikke tages i brug inden de 14 dage, opsiges nummeret i henhold til gældende regler.
Aktivitet betyder, at der skal være foretaget opkald eller afsendt sms / Websms fra nummeret.

1.7. Kunden får adgang til en personlig side på http://mobil.leasy.dk, hvor kunden har adgang til gratis oplysninger om sit mobilforbrug, jf. pkt. 4.1

2. Aftalen


2.1. Aftalen indgås mellem kunden og udbyderen. Parternes aftale består af foreliggende abonnementsbetingelser og udbyderen prissætning. Kunden hæfter for ethvert forbrug af ydelser leveret i henhold til denne aftale. Kun myndige personer kan indgå aftale med udbyderen.

2.2. Aftalen indgås ved, at kunden udfylder fuldmagt eller tilkendegiver at have accepteret abonnementsbetingelserne. Aftalen er indgået i det øjeblik, udbyderen har modtaget en udfyldt og underskrevet aftale fra kunden og har godkendt kunden ved at aktivere denne i systemet.

2.3. Ved tilmelding forpligter kunden sig til at overholde udbyderen abonnementsbetingelser og samtidig afgiver kunden en række oplysninger. Kundeoplysningerne er f.eks. cpr-nr., navn, adresse og e-mailadresse. Kunden har pligt til straks at underrette udbyderen om en eventuel ændring af adresse eller e-mailadresse. Kunden skal fremsende skriftlig meddelelse herom eller ændre oplysningerne på kundens personlige side på http://mobil.leasy.dk. Såfremt kunden ikke straks meddeler udbyderen dette, er udbyderen berettiget til at ophæve aftalen, jf. pkt. 11, eller opkræve gebyr herfor.

2.4. Hvis kunden, af tekniske årsager, ikke kan blive tilsluttet udbyderen, eller hvis udbyderen ikke ønsker at opretholde aftalen med kunden efter en foretaget kreditvurdering, annulleres aftalen med øjeblikkelig virkning.

2.5. Efter tilmelding vil kunden modtage et velkomstbrev indeholdende et simkort til brug for mobiltelefoni via udbyderen. Dette velkomstbrev indeholder alle nødvendige informationer for at benytte tjenesten. Bemærk at velkomstbrevet, ved nummerportering, først bliver afsendt når udbyderen har modtaget en dato for flytning.

2.6. Hvis kunden er forbruger, er kunden berettiget til, inden 14 dage efter afgivelse af bestilling og modtagelse af ordrebekræftelse, at fortryde aftalen med udbyderen. Kunden kan dog ikke fortryde aftale, hvis kunden efterfølgende har taget tjenesten i brug, herunder anvendelsen af Websms.
Ligeledes accepterer kunden ved bestillingen, at hvis udbyderen begynder levering af tjenesten/tillægstjenesten inden fortrydelsesfristens udløb, ophører kundens fortrydelsesret dog allerede når udbyderen påbegynder leveringen, jf. forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4.

2.7. udbyderen forbeholder sig retten til altid, at kunne sætte et kreditmaksimum, når dette er begrundet i kundens forhold. Overstiger en kundes udeståender (såvel forfaldne som uforfaldne) med udbyderen dette kreditmaksimum, er kunden forpligtet til straks efter anmodning fra udbyderen at stille sikkerhed i form af kontant depositum eller tilsvarende. udbyderen er berettiget til at indskrænke kundens brug af abonnementet, indtil kundens udestående er nedbragt til under det satte kreditmaksimum. Stiller kunden ikke med den fornødne sikkerhed, er udbyderen berettiget til at opsige aftalen med øjeblikkelig varsel.

2.8. Kunden accepterer at modtage meddelelser fra udbyderen via e-mail til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Det er kundens pligt, at informere om den korrekte e-mailadresse, hvorfor udbyderen heller ikke kan drages til ansvar for e-mails der ikke er fremkommet. Meddelelser til kunderne vil endvidere blive annonceret på udbyderen hjemmeside, http://mobil.leasy.dk. Meddelelser fra kunden til udbyderen kan sendes via udbyderen hjemmeside eller ved almindelig brevpost til udbyderen adresse.

2.9. Hvis simkortet anvendes uden for Danmark, gælder udbyderen priser og vilkår, som er fastsat for de enkelte services på det pågældende mobilnet. Kunden kan få oplysning om disse aftaler og priser på http://mobil.leasy.dk, samt ved henvendelse til udbyderen kundeservice.

2.10. udbyderen mobiltjenester må ikke benyttes til følgende forhold: sms/GSM Gateway, masseafsendelser eller videresalg uden en speciel aftale med udbyderen.

2.11. Kunde hæfter selv for ubetingede viderestillinger, også til telefonsvareren.

3. Support


3.1 udbyderen skal sørge for at udbedre fejl og andre afbrud indenfor rimelig tid, efter at kunden har anmeldt fejlen. Henvendelse kan ske telefonisk på 88888888 og afhjælpningen sker hurtigst muligt indenfor normal arbejdstid fra kl. 08:00 til 16:00.

3.2. Anmelder kunden driftsforstyrrelser, som skyldes forhold der er uden for udbyderen kontrol, eksempelvis ved fejl hos anden operatør, videregiver udbyderen denne fejlmelding. udbyderen er desuden berettiget til at kræve, at kunden betaler for udbyderen udgifter til fejlsøgningen, ligesom kunden har pligt til i nødvendigt omfang, at medvirke til fejlsøgning og fejlretning. Udbyderen er berettiget til at opkræve et gebyr for denne fejlsøgning hvis det skyldes kundens forhold.

3.3. udbyderen er berettiget til at afbryde, indskrænke eller ændre kundens brug af udbyderen tjenester, hvis udbyderen finder det nødvendigt af sikkerheds- eller driftsmæssige hensyn.

4. Tjenester og funktioner


4.1. Regningsspecifikation - Kunden har på sin personlige side på http://mobil.leasy.dk adgang til en gratis specificeret regning. Kunden får en detaljeret liste over sine opkald. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og pris for samtlige kaldte numre og modtagne opkald i de tilfælde, hvor kunden skal betale. Udbyderen gratiskald vises også på regningsoversigten.

4.2. Saldooplysninger opdateres løbende. Der kan eventuelt forekomme forsinkelser i opdateringen af de nyligste opkald foretaget i Danmark og længere tid for opkald foretaget i udlandet.

4.3. Saldokontrol - Kunden kan abonnere på en saldokontrolordning, således at kundens telefon spærres for udgående opkald, når saldo passerer 0 kr ? Servicen kan kun tilbydes til kunder der benytter optankning. Der kan dog forekomme forsinkelser på takseringer og udbyderen kan derfor ikke garantere en spærring af udgående opkald umiddelbart efter saldoen passerer 0 kr. Når mobilsaldoen igen er positiv, genåbnes telefonen. Der vil ikke blive spærret for opkald til alarmtjenesten 112. Kunden kan ophæve en saldokontrol fra sit kundelogin. Kunden hæfter dog fortsat for de opkald, som kunden har foretaget indtil spærringen foretages.

4.4. Nummervisning - Kunden har adgang til permanent eller pr. opkald at vælge at blokere for nummervisning, dette aktiveres på telefonen. Opkald til alarmtjenesten 112 vil aldrig kunne blokeres for nummervisning. Kunder med udeladt samt hemmeligt nummer skal være opmærksom på, at ved afsendelse af sms-beskeder samt opkald, vises nummeret hos modtageren.

4.5. Udenlandstelefoni - kunder der ikke ønsker adgang til Udlandstelefoni, kan via kundelogin fravælge denne tjeneste. Kunder der har fravalgt Udenlandstelefoni accepterer, at udbyderen ikke kan spærre for at sende sms til udenlandske numre. Ej heller kan der spærres for afsendelse af sms i det pågældende land hvor kunden befinder sig, selvom kunden har fravalgt Udenlandstelefoni.
Ved gentilmelding til Udenlandstelefoni, skal telefonen være på et dansk netværk. Såfremt Udlandstelefoni tilmeldes når kunden befinder sig i udlandet, kan udbyderen ikke garantere at tilmeldingen vil virke.

udbyderen kan ikke garantere og hæfter dermed ikke for, hvis kunden befinder sig i udlandet og afsender sms, mms eller anden form for kommunikation, ikke bliver afsendt. Da dette kan skyldes forhold hos udenlandsk operatør.

Hvis udbyderen ved aftaleindgåelsen eller på et senere tidspunkt vurderer, at kundens adgang til Udlandstelefoni er forbundet med væsentlig kreditrisiko, er udbyderen uden yderligere varsel berettiget til at spærre for kundens adgang til Udlandstelefoni.

4.6. En sms kan højst fylde 160 tegn. De fleste telefoner kan sammenkæde SMS-beskederne, så det er muligt at skrive længere sms'er. Vær dog opmærksom på, at du kan blive takseret for flere sms'er hvis beskeden fylder mere end 160 tegn.

4.7. Leveringsrapporter modtaget pr. sms opkræves ikke. Dette er således en gratis service.

5. Sikkerhed, simkort og koder


5.1. Ved indgåelse af aftale med udbyderen, modtager kunden et brev med nyt simkort. Dette brev indeholder personlig PIN-kode, PUK-kode samt spærringskode, som skal opbevares forsvarligt. Spærringskoden skal bruges i forbindelse med spærring af simkort.

5.2. Når kunden har modtaget simkortet og aftalen er trådt i kraft, sikrer PIN-koden, at simkortet ikke benyttes af andre end den registrerede bruger. Indtastes PIN-koden forkert tre gange i træk, spærres simkortet automatisk, og kan kun genåbnes ved indtastning af PUK-koden. Indtastes PUK-koden forkert flere gange i træk, blokeres simkortet permanent, og kunden må bestille et nyt simkort. Udbyderen opkræver gebyr for bestilling af nyt simkort.

5.3. Hvis simkortet forsvinder, beskadiges eller en anden person uberettiget får kendskab til PIN-koden, eller hvis kunden har mistanke om, at kortet vil blive misbrugt, skal kunden straks kontakte udbyderen med henblik på at få simkortet spærret. Så snart spærring registreres, medfører dette blokering for brug af simkortet. Når simkortet spærres, udsender udbyderen hurtigst muligt et nyt simkort indeholdende samme nummer. På http://mobil.leasy.dk kan gebyrerne herfor altid ses.

5.4. Kunden hæfter for tab som følge af andres uberettigede brug af sim-kortet, med de begrænsninger, som følge af pkt. 7.9

5.5. udbyderen oplyser ikke, grundet sikkerhedsmæssige årsager, PIN- eller PUK Kode, samt personlige oplysninger, herunder andre brugeroplysninger telefonisk. Udbyderen fremsender disse oplysninger til kunden på den oplyste adresse eller den registrerede mailadresse.

6. Ændring af abonnementsvilkår og priser


6.1. De til enhver tid gældende abonnementsvilkår og priser for mobiltjenester fremgår af udbyderen prisliste på http://mobil.leasy.dk og kan desuden oplyses ved henvendelse til kundeservice på telefon 88888888.

6.2. Ændringer af priser og abonnementsvilkår vil blive annonceret på http://mobil.leasy.dk og sendt til den e-mailadresse, kunden har oplyst. Kunden varsles 30 dage før ændringerne træder i kraft således, at kunden har mulighed for, at opsige aftalen inden ændringerne træder i kraft. Prisstigninger kan bl.a. gennemføres som følge af almindelig inflation og markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser samt i tilfælde af Leasy mobil?s forøgede omkostninger eller behov for øget lønsomhed og indtjening. Ændringer af positiv karakter for kunden, herunder prisnedsættelser, kan ske uden forudgående varsel.

7. Betaling og fakturering


7.1. udbyderen er berettiget til at opkræve oprettelses- og ændringsafgift for selve aftalen. Udbyderen er desuden berettiget til at opkræve oprettelsesafgift for supplerende tjenester og services.

7.2. udbyderen opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste.

7.3. Gælder kun optankningskunde: Kundens tjeneste spærres ikke umiddelbart ved overskridelse af den indbetalte taletid. Kunder hos udbyderen kan have et forbrug på kredit, som debiteres i henhold til udbyderen gældende prisliste. Overskrider kunden den indbetalte taletid ved at have forbrug inkl. eventuelle gebyrer for inaktivitet, giver udbyderen kunden en kredit på op til 5 dage eller 200 kr. udbyderen tilstræber at spærre ved minus 200 kr. udbyderen kan dog ikke holdes ansvarlig for forbrug større end minus 200 kr. Ved overskridelse af én af disse grænser er udbyderen berettiget til, at spærre tjenesten uden varsel. Udbyderen er berettiget til at tage gebyr for lukning af tjenesten.

7.4. Gælder kun optankningskunde: Kunden vil ved spærringen have mulighed for at indsætte penge på sin konto. Dette gøres fra kundens personlige kundelogin. Herefter har kunden mulighed for at få genåbnet sin aftale ved at indbetale dels det skyldige beløb. Udbyderen er berettiget til at opkræve gebyr for genåbning af mobilaftalen.

7.5. Er der ikke betalt senest 14 dage efter lukning af aftalen, kan udbyderen forbeholde sig retten til at ophæve aftalen uden varsel.

7.6. Gælder kun optankningskunde: Kunden skal sikre dækning på det af kunden benyttede betalings- eller kreditkort. Bliver betalingstransaktioner afvist af kundens bank, kan udbyderen hæve aftalen uden varsel.

7.7. Gælder kun optankningskunde: udbyderens kunder kan tilmelde sig automatisk optankning. Når kunden har accepteret udbyderen betingelser for automatisk optankning, vil udbyderen efterfølgende gennemføre transaktioner ved hjælp af kundens indtastede kortdata. Ønsker kunden at ændre beløbet eller kort informationer på automatisk optankning, skal servicen først afmeldes og derefter skal kunden tilmelde sig igen med det ændrede beløb.
Kvitteringer for optankninger foretaget gennem automatisk optankning kan ses på kundens kundelogin, hvor der genereres faktura som normalt. Ligeledes modtager kunden mail herom.
Såfremt kunden ønsker at forlade ordningen med automatisk optankning, kan kunden afmelde sig fra sit kundelogin. Det koster normalt betalings- eller kreditkort gebyr, hver gang der foretages automatisk optankning.

7.8. Udbyderen forbeholder sig retten til, at opkræve et gebyr for udsending af faktura på brev og mail. Priserne kan ses på den enhver tid gældende prisliste på http://mobil.leasy.dk.

7.9. Kunden har mulighed for at købe indholdstakserede tjenester - i form af tjenesteydelser og varer - via sms, mms eller WAP. Indholdstakserede tjenester kan f.eks. være busbilletter, biografbilletter, magasiner, internetkøb, automatkøb, ringetoner, musik, spil, abonnementsbaserede tjenester eller adgange til indhold på elektroniske medier. Udover forbrugstaksten for at sende sms/mms og benytte WAP, koster tjenesterne et beløb. Priserne på tjenesterne oplyses i forbindelse med markedsføringen af disse. Betaling for tjenesterne opkræves af udbyderen på kundens saldo.
Kunden hæfter for betalingen ved køb af de indholdstakserede tjenester, jf. pkt. 2.1. Det gælder også, hvis kunden overlader mobiltelefonen til andre personer, herunder også til børn. Se pkt. 7.9 for hæftelses- og ansvarsreglerne i Lov om betalingstjenester.
For indholdstakserede tjenester, der leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. ringetoner, vejrudsigter mv., gælder pkt. 5.4. om kundens hæftelse ved andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel.
For indholdstakserede tjenester, der ikke leveres direkte på mobiltelefonen, f.eks. busbilletter, biografbilletter, magasiner, automatkøb, internetkøb mv., gælder punkt 5.4. kun, hvis der anvendes en for kunden personlig kode i forbindelse med købet. Kunden hæfter således ikke for andres uberettigede anvendelse af sim-kortet som betalingsmiddel, hvis købet kan gennemføres uden anvendelse af en sådan personlig kode. Undtaget er dog kundens groft uagtsomme eller forsætlige adfærd i forbindelse med misbruget.
Ved spørgsmål til eller problemer med de indholdstakserede tjenester, kan kunden henvende sig til udbyderen. Udbyderen kan henvise kundens spørgsmål og klager vedrørende tjenesternes indhold til indholdsudbyderne. Spørgsmål eller klager vedrørende takseringen af tjenesterne kan indgives til udbyderen, jf. pkt. 15.1.

7.10. Lov om betalingstjenester § 62, stk. 1 ? 9 (§62 er Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden samt Konkurrencestyrelsen fører tilsyn med lov om betalingstjenester): § 62. Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af et betalingsinstrument, medmindre andet følger af stk. 2-6. Betaler hæfter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er korrekt registreret og bogført. Ved en uberettiget anvendelse af et betalingsinstrument skal betalers udbyder straks tilbagebetale betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af, at betaler har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at opfylde sine forpligtelser efter § 59.

Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med op til 1.100 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt.
Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, hvis betalers udbyder godtgør, at den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og
1) at betaleren har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller at den personlige sikkerhedsforanstaltning er kommet til den uberettigedes kendskab,
2) at betaleren har overgivet den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller
3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Stk. 4. Betaleren hæfter med op til 8.000 kr. for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk eller elektronisk, og den uberettigede i tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og betalers udbyder godtgør,
1) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet
til, har undladt at underrette betalers udbyder snarest muligt efter at have fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er bortkommet, eller
2) at betaleren eller nogen, som betaleren har overladt betalingsinstrumentet
til, ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.
Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke overstige 8.000 kr.
Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår som følge af andres uberettigede anvendelse af betalingsinstrumentet, når den til betalingsinstrumentet hørende personlige sikkerhedsforanstaltning er anvendt og betalers udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den personlige sikkerhedsforanstaltning til den, der har foretaget den uberettigede anvendelse, og at det er sket under omstændigheder, hvor betaleren indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.
Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, der finder sted, efter at udbyderen har fået underretning om, at betalingsinstrumentet er bortkommet, at en uberettiget person har fået kendskab til den personlige sikkerhedsforanstaltning, eller at betaleren af andre grunde ønsker
betalingsinstrumentet spærret.
Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder for uberettiget anvendelse, hvis udbyderen ikke har truffet egnede foranstaltninger, jf. § 60, stk. 1, nr. 2.
Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vidste eller burde vide, at der forelå en uberettiget anvendelse af betalingsinstrumentet.

8. Aftalens overdragelse


8.1. Kunden er på intet tidspunkt berettiget til at gensælge udbyderen tjenester.

8.2. Kunden kan ikke overdrage denne aftale til tredjemand uden udbyderen forudgående samtykke, hvilket bl.a. betinges af en af kunde og tredjemand underskriver en overdragelsesfuldmagt. Forinden skal der sker betaling af samtlige udeståender med kunden, samt den nye kunde acceptere de gældende betingelser og betaler et evt. overdragelsesgebyr.

9. Nummertildeling og nummerændring


9.1. Kundens eksisterende telefonnummer kan porteres til udbyderen. Dette forudsætter, at kunden ikke har opsagt eller selv opsiger sit abonnement hos en anden operatør, idet nummerporteringen af kundens hidtidige telefonnummer ikke kan ske efter opsigelse. I forbindelse med en nummerportering af et eksisterende telefonnummer bemyndiger kunden, i form af underskrevet porteringsformular, udbyderen til på sine vegne, at anmode kundens eksisterende operatør om at overføre kundens telefonnummer til udbyderen.

9.2. Flytter kunden ikke sit eksisterende telefonnummer tildeles kunden et telefonnummer fra udbyderen nummerserie. udbyderen er berettiget til, af tekniske eller driftsmæssige grunde, at tildele kunden et nyt telefonnummer. Dette betyder ikke, at kunden har ret til erstatning eller kompensation af nogen art.

9.3. udbyderen har ret til at opkræve betaling for særlige gode numre, også kaldet guldnumre.

9.4. udbyderen garanterer ikke, hvis kunden befinder sig i udlandet den dato hvor nummerporteringen finder sted, at abonnementet kan aktiveres på det udenlandske netværk.

10. Kundens data og nummeroplysning


10.1. udbyderen er forpligtet, i henhold til bekendtgørelse om nummeroplysningsdatabaser, til at videregive de i kundekartoteket registrerede nummeroplysningsdata (telefonnummer, navn og adresse) til alle, som måtte fremsætte ønske herom (118, Telefonbog).

10.2. Nummeroplysningsdata videregives ikke til tredjemand, hvis kunden har valgt "udeladt nummer" eller "hemmeligt nummer".

10.3. Ikke offentligt tilgængelige oplysninger om kunden afgivet til eller indhentet af udbyderen, behandles fortroligt og vil kun blive anvendt i forbindelse med fakturering, kreditvurdering af kunden samt eventuel meddelelse til kreditoplysningsbureauer.

10.4. Kunden accepterer, at de oplysninger, som kunden har afgivet i forbindelse med bestilling af aftalen, indgår i udbyderen kundekartotek, og at disse oplysninger kan behandles i forbindelse med udbyderen markedsføring af tjenester m.v. overfor kunden.

For Leasys behandling af persondata gælder særskilte privatlivspolitikker, som findes på http://mobil.leasy.dk/privatlivspolitik/

11. Kundens misligholdelse


11.1. Misligholder kunden sin aftale, har udbyderen ret til uden varsel at hæve/spærre aftalen. Væsentlig misligholdelse er forhold såsom:
a) Kunden undlader at betale forbrug og regninger.
b) Kunden opgiver ikke ændringer i kundens oplysninger, jf. pkt. 2.3.
c) Kunden standser sine betalinger og viser sig at være insolvent.
d) Kunden ikke opfylder udbyderen krav om sikkerhedsstillelse rettidigt.
e) En kreditvurdering viser, at udbyderen kan formode, at kunden ikke er i stand til at betale sine regninger rettidigt.
f) Kunden udøver chikane mod udbyderen eller mod udbyderen medarbejdere.
g) Kunden ikke melder sit simkort tyverispærret.
Retter kunden det/de forhold, der gav anledning til spærringen og udbyderen ikke har ophævet aftalen, kan kunden mod betaling af et gebyr få genåbnet sin adgang til tjenesten.

11.2. udbyderen har ret til, hvis en kunde misligholder en betaling, at foretage en indberetning til et kreditoplysningsbureau jf. lov om behandling af personoplysninger.

11.3. Har kunden misligholdt sine betalingsforpligtelser og har udbyderen efterfølgende opsagt kundens aftale, er udbyderen berettiget til at opkræve gammel gæld, før kunden kan indgå ny aftale.

12. Tyverispærring


12.1. Kunden er forpligtet til at melde tyverispærring, så snart kunden får mistanke om, at kortet muligvis vil blive misbrugt. Således skal kunden straks kontakte udbyderen med henblik på at få simkortet spærret, jf. pkt. 5.3. Kunden kan på sit velkomstbrev og kundelogin finde oplysninger om spærring af simkortet.

13. Opsigelse


13.1. Kunden kan opsige abonnementsaftalen med udbyderen med omgående virkning, med mindre kunden har et produkt med binding. Opsigelsen skal ske fra kundens registrerede e-mailadresse eller skriftligt. Kunden er ligeledes ansvarlig og hæfter dermed også for ekstraservices i forbindelse med opsigelsen. Således er det kundens ansvar at opsige/afmelde disse.

13.2. Kunden vil ved opsigelse få returneret evt. tilgodehavende ca. 30 dage efter opsigelsen. Kundens betaling for oprettelsesgebyret og evt. bonus refunderes dog ikke ved almindelig opsigelse/portering.

13.3. Ved portering til andet teleselskab samt opsigelse, udbetaler udbyderen kundens tilgodehavende via bankoverførsel. udbyderen er berettiget til at tage et gebyr herfor, i henhold til gældende prisliste, som fratrækkes tilgodehavende inden udbetaling. Er saldo ved opgørelsen negativ fremsender udbyderen en faktura. Udbyderen er berettiget til at opkræve et opgørelsesgebyr.

14. Ansvar


14.1. udbyderen hæfter ikke for fejl, nedbrud, driftsmæssige indgreb eller forstyrrelser, der skyldes forhold, der kan henføres til anden operatør. Udbyderen er heller ikke erstatningsansvarlig jf. almindelige erstatningsregler for tab forårsaget ved udbyderen undladelser.

14.2. udbyderen hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af avance, tab af data, krav fra tredjemand eller andet økonomisk konsekvenstab som følge af, at mobiltjenesten ikke kunne anvendes som forventet. Ligeledes er udbyderen ikke ansvarlig for skader og tab, som kunden måtte lide grundet opkobling til internettet, herunder virus og downloading af såkaldte "diallerprogrammer". Dette gælder både terminaler og forbrug. Kunden kan beskytte sig mod et utilsigtet forbrug ved at abonnere på f.eks. saldokontrol eller spærring af udlandsopkald.

14.3. udbyderen er ikke ansvarlig for afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af tjenesterne i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager. Dette indebærer også forsinkelser på takseringen. Ligeledes er udbyderen heller ikke ansvarlig for tilfælde, hvor tredjemand uberettiget har aflyttet eventuelle samtaler.

14.4. udbyderen tager forbehold for tryk- og billedfejl.

14.5. udbyderen er fritaget for ansvar, såfremt følgende omstændigheder er gældende og er uden for udbyderen kontrol. Disse forhold gælder brand, krig, oprør, strejker, lockout, naturkatastrofer, myndighedspåbud eller lignende (force majeure) og som udbyderen ikke med rimelighed kunne forventes at have taget i betragtning ved abonnementsaftalens indgåelse.

15. Tvister


15.1 Ved uenighed om abonnementsaftalens overholdelse, herunder om forbruget og den krævede betaling, kan kunden klage skriftligt til udbyderen adresse. udbyderen træffer afgørelsen i klagen senest tre måneder efter, at klagen er indgivet. I specielle tilfælde, der kræver særlige undersøgelser, kan der gå op til seks måneder, før der foreligger en afgørelse. Tvister kan i øvrigt af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

16. Inaktivitet


Udbyderen kan pålægger kunden et inaktivitetsgebyr på 10 kr. pr. måned, hvis kundens abonnement ikke har været brugt, i forhold til udgående trafik på tale, sms eller andre tjenester, i 30 dage.

17. Ikrafttrædelse


Disse betingelser træder i kraft den 01-08-2010.

18. Fri sms/mms


Fri sms/mms er en service, der giver kunden mulighed for at sende sms for et fast månedligt beløb, uanset forbrug. Udbyderen opkræver særskilt betaling for denne service. Betaling sker pr. mobilnummer, der er tilmeldt denne service hos udbyderen. Fri sms/mms kan ikke anvendes i tilfælde, hvor kunden har saldokontrol, hvor saldo er negativ, eller hvor kundens telefon er saldolukket. Efter kunden har foretaget tilmelding, vil ordningen træde i kraft dagen efter. Ved tilmelding på et vilkårligt tidspunkt i måneden, sker afregningen forholdsmæssigt for den resterende del af indeværende måned. Herefter trækker udbyderen automatisk hver den første for Fri sms/mms. Ønsker du at afmelde servicen, træder det i kraft den efterfølgende måned.

Du kan benytte Fri sms/mms til alle danske mobilnumre. Dog gælder det, at overtakserede sms'er, sms til og fra udland, Saldo-sms, sms sendt over GPRS samt Websms ikke er inkluderet i servicen. Fri sms/mms må kun bruges efter normale regler. Det betyder, at servicen f.eks. ikke må bruges til følgende:

- Chikane, spam og lign.
- Automatisk genererede og/eller afsendte sms'er, maskinskabte sms'er, maskinafsendte sms'er, afsendelse af en serie af identiske sms'er til samme modtager og lignende.
- Kommercielt eksempelvis til markedsføring.

Ved misbrug, eller hvis udbyderen har mistanke om misbrug, kan der uden ansvar og varsel lukkes for servicen, hvorefter udbyderen kan opsige abonnementet.

19. Mobilt Bredbånd


19.1. Mobilt Bredbånd defineres som enten et selvstændigt data abonnement eller som et data tillægsabonnement, til et mobilabonnement. Med Mobilt Bredbånd hos udbyderen opnår kunden adgang til internettet. Mobilt bredbånd fra udbyderen leveres via GPRS/EDGE og 3G/Turbo 3G netværkene.

19.2. Mobilt Bredbånd giver kunden, mod betaling af et fast månedligt beløb, et inkluderet forbrug af data pr. måned. Overskrider kunden det inkluderede forbrug pr. måned, afregnes kunden pr. MB måneden ud. Udbyderen opkræver kunden i forhold til den enhver tid gældende prisliste på http://mobil.leasy.dk. Her oplyses ligeledes det inkluderede data forbrug pr. måned, for de enkelte data (tillægs)abonnementer.

Det frie forbrug omfatter ikke roamet trafik, hvorfor dataforbrug i udlandet vil blive faktureret til den enhver tid gældende pris for international roaming. Gældende internationale roamingpriser kan findes her på http://mobil.leasy.dk. Ved roaming i andre operatørers netværk kan kunden risikere markant lavere up- og download hastigheder.

Pr. 15/12/2010 ændres 19.2. til følgende:
19.2. Mobilt Bredbånd giver kunden, mod betaling af et fast månedligt beløb, et inkluderet forbrug af data pr. måned. Overskrider kunden det inkluderede forbrug pr. måned, bliver forbindelse automatisk speed dropped. Down/up-load bliver begrænset til 64/64 Kbps. Ekstra forbrug vil ikke blive takseret.
Inkluderet forbrug gælder kun inden for Danmarks grænser. Ubrugte MB overføres ikke til næste måned.


19.3. Mobilt Bredbånd abonnementet kan opsiges ved udgang af igangværende måned. Opsigelsen skal ske skriftligt.

20. Tillægsvilkår for abonnement LEASY Fastpris 20


20.1. Disse tillægsvilkår gælder for abonnementsformen LEASY Fastpris 20 og er et tillæg til ?Betingelserne for Mobil abonnement hos udby